LifeMabslogo i blå K

Projekt LifeMabs er afsluttet. Projektgruppen vil gerne sige en stor tak til alle, der har deltaget i undersøgelsen.

Som det er blevet beskrevet både her på hjemmesiden og i de udsendte invitationsbreve, har projektet overordnet til formål at undersøge hvordan vi udvikler os over livsforløbet. Konkrete resultater foreligger endnu ikke, da dataindsamlingen først for nylig er afsluttet.

Der blev i alt inviteret 1024 mennesker der alle tidligere har indgået i én eller flere undersøgelser. Heraf har 368 mennesker deltaget i et eller andet omfang – ved at besvare spørgeskemaet online, deltage i den psykologiske undersøgelse og MR-skanning på Hvidovre Hospital, eller begge dele. Deltagere i den komplette undersøgelse er ligeligt fordelt mht. køn og er i gennemsnit 56 år gamle.

I forbindelse med de psykologiske undersøgelser blev bl.a. deltagernes kognitive funktioner vurderet ved en række tests. Formålet med disse tests er bl.a. at undersøge eventuelle ændringer fra ungdom (20–34 år), til vokenliv (54–57 år). Her kan det konstateres, at der gennemsnitligt er en høj grad af stabilitet i disse funktioner, dvs. ændringerne er forholdsvis små. Ser man på det overordnede funktionsniveau er der dog en smule tilbagegang, hvilket er forventeligt ud fra den eksisterende forskning på området. Herfra ved man, at vi med alderen typisk bliver mere vidende og erfarne, men også er lidt dårligere til at huske nye informationer og lidt langsommere til at løse problemer. Dette viser sig også i den aktuelle undersøgelse, da der ses en vis fremgang i de opgaver der omhandler almen viden og ordforråd, og en vis tilbagegang i de opgaver der omhandler hukommelse og problemløsning på tid.

De næste skridt vil være at sammenholde disse data med de udførte hjernescanninger og besvarelserne om bl.a. arbejdsliv, socialliv og helbred. Desuden skal det undersøges, hvordan besvarelserne på diverse personlighedstests har ændret sig fra den første undersøgelse til nu.

Projektgruppen for LifeMabs vil gerne takke samtlige deltagere mange gange og håber, at I evt. kunne have lyst til at deltage en anden gang.